Fotosoutěž o pobyt v Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn

Rodina v české přírodě

Soutěžte o pobyt na dvě noci pro 4 osoby (2 dospělí, 2 děti do 17 let) v pokoji Family Room.

Stačí, když dáte like naši facebookové stránce @amenityresorts a do soutěžního příspěvku přidáte svou rodinnou fotku v české přírodě.

Soutěž probíhá do 30. 6. 2020 a vyhlášení vítěze proběhne 6. 7. 2020. Výherce budeme kontaktovat soukromou zprávou na Facebooku. Výherce může uplatnit svou výhru do termínu 31. 10. 2020.

Fotosoutěž – Rodina v České přírodě

Pravidla soutěže

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE
Tento dokument obsahuje úplná pravidla a soutěžní podmínky níže specifikované soutěže s názvem „Fotosoutěž – Rodina v české přírodě.

 1. POŘADATEL SOUTĚŽE
  Soutěž organizuje a pořádá společnost Amenity Resorts, s.r.o., IČO: 276 506 26, se sídlem Praha 4- Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121600 (dále jen „pořadatel“).
 2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
  Soutěž probíhá od 16. 6. 2020 do 30. 6. 2020 (dále jen „doba trvání soutěže“). Soutěž se uskutečňuje na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to prostřednictvím sociální sítě Facebook.

 

 1. V ČEM SOUTĚŽ SPOČÍVÁ

Hlasuje se o nejatraktivnější fotografie na téma „Rodina v české přírodě“, které soutěžící umístí prostřednictvím Facebook na stránku soutěžní aplikace popsané v bodu 4 těchto pravidel. Soutěžící, kterého fotografii vyhodnotíme jako nejhezčí, obdrží výhru.

 

 1. PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI A HLASOVÁNÍ

4.1   Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají bydliště na území České republiky a splní stanovená pravidla soutěže. Pro účast v soutěži a hlasování je nutné být již registrovaným uživatelem sociální sítě Facebook.com. Soutěžící dále musí splňovat všechna kritéria pro používání sítě Facebook, uvedená na www.facebook.com(dále jen „soutěžící“); výše uvedené podmínky (vyjma místa bydliště).

Soutěže se nemohou účastnit osoby v pracovním či obdobném vztahu k pořadateli nebo k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

4.2   Soutěžící se do soutěže přihlásí takto: na stránce https://www.facebook.com/amenityresorts soutěžící potvrdí vstup do soutěže stiskem tlačítka „LIKE“ na soutěžním příspěvku, v dalším kroku po stisku tlačítka Nahrát svou fotku nahraje svoji soutěžní fotku, odesláním soutěžní fotografie učiní soutěžící svůj první vstup do soutěžní aplikace. Prvním vstupem do soutěžní aplikace je soutěžící  do soutěže přihlášen.

4.3   Každý soutěžící se může soutěže účastnit jen jednou a do soutěže poskytnout pouze jednu fotografii, to vše pouze v průběhu doby trvání soutěže.

4.4   Soutěžní fotografie nesmí být vulgární, urážlivé či nesmyslné, nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu, resp. její obsah nesmí být v  rozporu s právním řádem České republiky. Fotografie nesmí obsahovat či propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci. Všeobecně se musí fotografie držet v rámci obecných pravidel slušného chování. Fotografie, jejichž obsah není v souladu s těmito pravidly, budou pořadatelem bez oznámení a možnosti navrácení ze soutěže kdykoli v jejím průběhu vyřazeny, čímž se ukončuje i účast soutěžícího v soutěži.

4.5   Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu či využití služeb pořadatele soutěže.

4.6   Pořadatel je oprávněn bez dalšího soutěžícího ze soutěže vyloučit a hlasujícímu zneplatnit jeho hlasování, a to i v případě důvodného podezření pořadatele v případě, že účastník soutěže dosáhl účasti či ovlivnil výsledek v soutěži podvodným způsobem nebo jiným jednáním v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, anebo totéž jinému účastníku soutěže umožnil, anebo pokud účastník soutěže jednal v rozporu s těmito pravidly. Každý účastník soutěže musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu v případě pochybností o regulérnosti hlasování. V případě, že hlasující neprokáže autenticitu svého profilu, nebude jeho hlas, který udělil soutěžícímu, započítán (je zneplatněn), stejně tak nebudou započítány ani jeho další hlasy, které udělí v budoucnu. Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti odvolání. V případě jednání soutěžícího popsaného tímto bodem 4.6 je s okamžikem jeho přihlášení do soutěže spojen okamžitý zánik jeho účasti v soutěži a nároku na výhru, v případě, že již výhra byla vyplacena, i jeho povinnost na vlastní náklady pořadateli výhru vrátit neprodleně poté, co mu bude doručeno rozhodnutí pořadatele o vyloučení ze soutěže.

 

 1. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

5.1   Je stanoveno 1 výherní místo. Výherci budou vybíráni na základě interního hlasování Amenity Resorts.

5.2   Výherce určí pořadatel postupem dle bodu 5.1 do pěti (5) pracovních dnů od skončení soutěže a v tomto termínu pořadatel výherce také vyhlásí prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook, jejím prostřednictvím výhercům sdělí informaci o získání výhry a vyzve je ke sdělení jejich kontaktních údajů pomocí soukromé zprávy.

 1. VÝHRA
  Výhra určena pro výherce:
  Pobyt Pro 4 osoby (2 dospělé a 2 děti do 17 let) na 2 noci v pokoji Family Room v Amenity Resort Špindlerův Mlýn včetně snídaně. Další služby nejsou ve výhře zahrnuty.
  Konkrétní ubytování bude výherci nabídnuto v závislosti na aktuální obsazenosti ubytování v požadovaném termínu. Ubytování lze čerpat pouze v termínu do 31. října 2020.
 2. PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ VÝHER

Kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, liší-li se od adresy bydliště, telefonní číslo a e-mail je výherce povinen poskytnout pořadateli prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook nejpozději do tří (3) pracovních dnů od oznámení výhry se žádostí o poskytnutí těchto informací postupem dle bodu 5.2 těchto pravidel.

Pro účely realizace výhry je pořadatel povinen do tří (3) pracovních dnů od obdržení kontaktních údajů prokazatelným způsobem oslovit výherce (zejm. e-mail) a projednat s ním možnosti a podrobnosti poskytnutí ubytování a jeho rezervace dle příslušné výhry. Rezervaci pobytu pak výherce musí provést nejpozději do 7 dnů od projednání věci dle předchozí věty.

V případě, že se pořadateli nepodaří výherce kontaktovat, či výherce pořadateli neposkytne své kontaktní údaje a/nebo neprovede rezervaci příslušného pobytu, to vše ve shora v tomto článku 7.uvedených lhůtách, případně pořadatel vyloučí výherce ze soutěže podle bodu 4.6 těchto pravidel, výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výhru nelze směnit za finanční obnos, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

8.1   Přihlášením se do soutěže dle bodu 4.2 těchto pravidel nebo hlasováním v soutěži účastník soutěže bere na vědomí, že

 1. a) zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky;
 2. b) pořadatel je oprávněn jako správce údajů a z právního důvodu smluvního vztahu založeného akceptací těchto pravidel účastníkem soutěže zpracovávat osobní údaje účastníka soutěže, a to v rozsahu údajů, které má účastník soutěže uvedeny ve svém facebookovém profilu a které sdělil podle článku 7. pravidel pořadateli, především jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, liší-li se od adresy bydliště, telefonní číslo, e-mail a soutěžní fotografie zachycující podobiznu či projevy osobní povahy soutěžícího či jiných osob s jejich souhlasem, to vše za účelem realizace soutěže, zejména za účelem zařazení do databáze soutěžících v této soutěži, organizace a vyhodnocení soutěže, výběru výherců a jejich kontaktování, předání výher výhercům a ověření dodržování pravidel soutěže. Dále účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště mohou být zpracovávány také pro účely oprávněných zájmů či splnění právní povinnosti pořadatele, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže;
 3. c) veškeré jeho osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou danou účelem jejich poskytnutí, nejdéle pak po dobu jednoho (1) roku po ukončení soutěže, resp. do odvolání souhlasu účastníkem soutěže, ledaže bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže;
 4. d) jeho osobní údaje mohou být v rozsahu a k účelům uvedeným v tomto článku 8. zpracovávány pro pořadatele i prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy, zejména prostřednictvím osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů;
 5. e) poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné a založené na tom, že účastník soutěže s poskytnutím a zpracováním osobních údajů souhlasí. Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je nicméně nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži, neboť pro její pořádání a zaslání výhry je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své osobních údaje v požadovaném rozsahu. Pokud účastník soutěže nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru;
 6. f) má právo požadovat od pořadatele potvrzení ohledně zpracování v tomto článku 8. uvedených osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu či doplnění, blokaci resp. omezení jejich zpracování nebo jejich likvidaci resp. vymazání, na přenositelnost údajů, jakož i právo podat stížnost přímo dozorovému úřadu (www.uoou.cz)
 7. g) osobní údaje budou zpracovávány v souladu s dotčenou právní úpravou, zejména shromažďovány v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávány pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. přičemž mohou být zpracovávány také automatizovaně, oprávněnými zaměstnanci pořadatele nebo jiných zpracovatelů a doručovateli, zejména společnosti Česká pošta s.p.;
 8. h) poskytnutím osobních údajů prostřednictvím sítě Facebook budou tyto údaje dále též zpracovávány dalším správcem, a to společností Facebook, a to dle podmínek uplatňujících se na smluvní vztah účastníka soutěže resp. Facebook uživatelský účet. Pořadatel v takovém případě není jakkoliv schopen ovlivnit rozsah jakým budou osobní údaje společností Facebook dále zpracovávány ani toto zpracování nijak neurčuje, a není tudíž v postavení společného správce k těmto osobním údajům. V tomto ohledu je nutno se obrátit s dotazy a právy přímo na společnost Facebook dle aktuálních podmínek pro používání sítě Facebook (facebook.com);
 9. ch) pořadatel nemá v úmyslu předat osobní údaje účastníků soutěže do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

8.2   Přihlášením se do soutěže dle bodu 4.2 těchto pravidel nebo hlasováním v soutěži účastník soutěže

 1. a) poskytuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pořadatelem jako správcem a dalšími osobami dle bodu 8.1 písm.d) pro účely uveřejňování jména a příjmení nebo obrazových, zvukových, obrazově zvukových záznamů týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele soutěže k propagaci facebookových soutěží vyhlašovaných pořadatelem, a to bezplatně a po dobu maximálně jednoho (1) roku od skončení soutěže, dále pro marketingové účely – nabízení produktů a služeb pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. jakož i spojování databází vytvořených pořadatelem pro shora uvedené účely, to vše v rozsahu údajů jméno, příjmení, e-mail a korespondenční adresa, telefon, a pokud soutěžní fotografie zachycuje podobiznu či projevy osobní povahy soutěžícího či jiných osob, poskytnutý souhlas dle tohoto článku 8. se vztahuje i na tyto osobní údaje s tím, že soutěžící v případě zachycení jiných osob garantuje pořadateli, že jejich souhlas ke zpracování osobních údajů dle tohoto článku 8. byl poskytnut;
 2. b) bere na vědomí, že pro zpracování jeho osobních údajů pro účely a v rozsahu údajů uvedených pod písm.a) tohoto bodu 8.2 je nutný jeho souhlas;
 3. c) bere na vědomí, že má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo na elektronicky na adresu dle bodu 8.4 tohoto článku 8. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Odvolání souhlasu nemá mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů uvedených zejména v bodu 8.1 těchto pravidel. Účastník soutěže má dále práva vyjmenovaná v bodu 8.1 písm.f).

8.3   Ostatní podmínky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů se řídí  ustanoveními bodu 8.1 písm. c) až ch).

8.4  Pro dotazy a komunikaci týkající se práv účastníka soutěže ve vztahu k osobním údajům lze využít e-mailovou adresu: marketing@amenity.cz

 1. OSTATNÍ PODMÍNKY A USTANOVENÍ

9.1   Přihlášením se do soutěže dle bodu 4.2 pravidel nebo hlasováním v soutěži vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a jejími podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

9.2  Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce https://www.facebook.com/amenityresorts.

9.3   Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook.

9.4   Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

9.5   Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či zpoždění soutěžních fotografií.

9.6   Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry.

9.7   Licence a autorská práva:

Zasláním soutěžní fotografie – soutěžního díla do soutěže soutěžící výslovně prohlašuje,

že je oprávněným nositelem práv ke všem předmětům ochrany podle autorského zákona obsaženým v soutěžním příspěvku, že v soutěžním příspěvku nebyla užita díla či jiné předměty ochrany jiných osob,

že užitím soutěžního díla pořadatelem způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě škoda nebo nemajetková újma, ani na něm nebudou uplatněny nároky na licenční odměnu třetích osob, že je oprávněn příp. jménem autora soutěžního díla i osob zachycených v soutěžním díle zde poskytované souhlasy udělit, resp. má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla do soutěže a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními právních předpisů upravujících autorské právo, ochranu osobních údajů, právo na ochranu osobnosti apod., že získal souhlas všech osob (resp. jejich zákonných zástupců) k bezúplatnému užití jejich děl, výkonů a osobnostních atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech, s oprávněním poskytnout takové oprávnění třetí osobě,

a uděluje pořadateli nevýhradní licenci a souhlas k jakémukoli užití zaslaného soutěžního díla jakýmikoli prostředky šíření (pořadatel je oprávněn soutěžní dílo, autorská díla, umělecké výkony a jména, příjmení, podobizny a ostatní složky projevů osobní povahy a osobních údajů osob zachycených v soutěžním díle využívat všemi způsoby, zejména k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto projevů osobní povahy a autorských děl v médiích), a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Pořadatel není povinen tuto licenci využít, avšak je oprávněn upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona na jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, vytvoření společného díla apod.)potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do soutěže s přiloženými osobními údaji. Pořadatel je oprávněn tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního uvážení. Za užití soutěžního díla soutěžícímu nepřísluší žádná finanční či nefinanční odměn anebo protiplnění.

V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak v předchozím textu uvedených prohlášení, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody, vzniklé v této souvislosti pořadateli a zavazuje se nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu neprodleně v plněném rozsahu uhradit.

9.8   Organizátor si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady díla, zaslaná do soutěže nebo je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat. Vzhledem k tomu, že soutěžní příspěvky jsou na internetu volně dostupné,
neodpovídá pořadatel za jejich případně stažení či užití třetími osobami.

9.9   Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

9.10 V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem se řídí právním řádem České republiky.

9.11 Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná či podporovaná ani asociovaná s Facebookem. Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace společnosti Amenity Resorts, s.r.o., IČO: 276 506 26 a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro účely dle těchto pravidel.

9.12 Úplné znění těchto pravidel je k dispozici na https://spindl.amenity.cz/fotosoutez.

V Praze dne 16.6.2020

Call Now Button