PRAVIDLA

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Na Velikonoční neděli (4.4.2021) ve 14:00 zveřejníme na stránkách spindl.amenity.cz odkaz pro vstup na virtuální prohlídku našeho resortu ve Špindlerově Mlýně. Budete mít tak jedinečnou možnost navštívit náš resort ze svého gauče a k tomu se porozhlédnout po poschovávaných slevových promo kódech, které budete moci využít při rezervaci vaší letní dovolené.

Výše slevy jednotlivých promo kódů se pohybuje v rozmezí 10 – 50 % z celkové ceny rezervace a jejich počet je omezen.
Pokud tedy na příklad naleznete promo kód se slevou 50 % a při rezervaci Vám již nepůjde uplatnit, znamená to, že někdo před Vámi už tento kód využil. Moc dlouho tedy nevyčkávejte a rezervujte svůj pobyt včas.

Nalezené promo kódy můžete uplatnit při rezervaci pobytu v Amenity Resortu Špindlerův Mlýn v termínu 18.6. – 31.8.2021.

Na rezervace v našich dalších resortech či jiných termínech nelze tyto promo kódy uplatnit.

Virtuální prohlídka bude na našich webových stránkách dostupná do 9.4.2021.

V případě uplatnění všech promo kódů v dřívějším termínu, bude virtuální prohlídka Amenity Resortu Špindlerův Mlýn odstraněna dříve.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE
Tento dokument obsahuje úplná pravidla a soutěžní podmínky níže specifikované soutěže s názvem „Velikonoční soutěž 2021“.

 1. POŘADATEL SOUTĚŽE
  Soutěž organizuje a pořádá společnost Amenity Resorts, s.r.o., IČO: 276 506 26, se sídlem Praha 4- Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121600 (dále jen „pořadatel“).
 2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
  Soutěž probíhá od 4. 4. 2021 do 9. 4. 2020 (dále jen „doba trvání soutěže“). Soutěž se uskutečňuje na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to prostřednictvím webových stránek Amenity Resortu Špindlerův Mlýn (www.spindl.amenity.cz).

 

 1. V ČEM SOUTĚŽ SPOČÍVÁ

Prohlédněte si Amenity Resort Špindlerův Mlýn přes virtuální prohlídku a nalezněte v ní ukryté soutěžní slevové promo kódy různých hodnot, které uplatníte při realizaci rezervace pobytu právě v Amenity Resortu Špindlerův Mlýn. Kdo dříve soutěžní promo kódy objeví a využije, ten získá slevu.

 

 1. PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI

4.1   Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají bydliště na území České republiky a splní stanovená pravidla soutěže.

Soutěže se nemohou účastnit osoby v pracovním či obdobném vztahu k pořadateli nebo k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

4.2   Soutěžící se do soutěže přihlásí takto: na stránce www.spindl.amenity.cz vstoupí do virtuální prohlídky Amenity Resortu Špindlerův Mlýn a v rámci této prohlídky hledá soutěžní promo kódy.

4.5   Účast v soutěži není zpoplatněna, ovšem je podmíněna nákupem produktu či využití služeb pořadatele soutěže.

4.6   Pořadatel je oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit, a to v případě důvodného podezření pořadatele, že účastník soutěže dosáhl účasti či ovlivnil výsledek v soutěži podvodným způsobem nebo jiným jednáním v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, anebo totéž jinému účastníku soutěže umožnil, anebo pokud účastník soutěže jednal v rozporu s těmito pravidly. V případě jednání soutěžícího popsaného tímto bodem 4.6 je s okamžikem jeho přihlášení do soutěže spojen okamžitý zánik jeho účasti v soutěži a nároku na výhru, v případě, že již výhra byla vyplacena, i jeho povinnost na vlastní náklady pořadateli výhru vrátit neprodleně poté, co mu bude doručeno rozhodnutí pořadatele o vyloučení ze soutěže.

 

 1. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

5.1   Je stanoveno 17 výherních míst. Výherci budou vybíráni na základě včasného uplatnění soutěžního promo kódu při realizaci rezervace ubytování v Amenity Resortu Špindlerův Mlýn v termínu 18.6. – 31.8.2021.

5.2   Výherce určí rychlost rezervace ubytování. Soutěžní promo kódy jsou platné pouze pro prvních 17 rezervací ubytování. Každý soutěžní promo kód lze využít pouze v omezeném počtu (slevu 50 % lze uplatnit 1x, slevu 30 % lze uplatnit 2x, slevu 25 % lze uplatnit 3x, slevu 15 % lze uplatnit 3x, slevu 10 % lze uplatnit 8x). Pokud jsou soutěžní promo kódy určité hodnoty již vyčerpány, nelze je opakovaně uplatnit a soutěžící musí využít jiný promo kód. V případě, že již bylo využito všech 17 promo kódů, nemá účastník soutěže nárok na žádnou další výhru.

 1. VÝHRA
  Výhra určena pro výherce:
  Sleva na pobyt pro libovolný počet osob na libovolně dlouhou dobu v Amenity Resortu Špindlerův Mlýn.

Konkrétní ubytování bude výherci nabídnuto v závislosti na aktuální obsazenosti ubytování v požadovaném termínu. Ubytování lze čerpat pouze v termínu 18.6. -31.8.2021.

 

 1. PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ VÝHER

Kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, liší-li se od adresy bydliště, telefonní číslo a e-mail je výherce povinen poskytnout pořadateli prostřednictvím rezervačního formuláře uveřejněného na webové stránce Amenity Resortu Špindlerův Mlýn, a to v okamžiku vytvoření rezervace pobytu dle bodu 5.2 těchto pravidel.

 

Pro účely realizace výhry je nutné uvést příslušný soutěžní slevový promo kód při tvorbě rezervace pobytu. Následně bude výherci zlevněn pobyt v určité výši (ve výši hodnoty promo kódu). Následně musí výherce provést platbu pobytu dle OP Amenity Resorts.

V případě, že se pořadateli nepodaří výherce kontaktovat, či výherce pořadateli neposkytne své kontaktní údaje a/nebo neprovede rezervaci příslušného pobytu dle Všeobecných obchodních podmínek Amenity Resorts, to vše ve shora uvedených lhůtách, případně pořadatel vyloučí výherce ze soutěže podle bodu 4.6 těchto pravidel, výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výhru nelze směnit za finanční obnos, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

8.1   Přihlášením se do soutěže dle bodu 4.2 těchto pravidel účastník soutěže bere na vědomí, že

 1. a) zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky;
 2. b) pořadatel je oprávněn jako správce údajů a z právního důvodu smluvního vztahu založeného akceptací těchto pravidel účastníkem soutěže zpracovávat osobní údaje účastníka soutěže, a to v rozsahu údajů, které účastník uvede v rezervačním formuláři a které sdělil podle článku 7. pravidel pořadateli, především jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, liší-li se od adresy bydliště, telefonní číslo, e-mail, to vše za účelem realizace soutěže, zejména za účelem zařazení do databáze soutěžících v této soutěži, organizace a vyhodnocení soutěže, výběru výherců a jejich kontaktování, předání výher výhercům a ověření dodržování pravidel soutěže. Dále účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště mohou být zpracovávány také pro účely oprávněných zájmů či splnění právní povinnosti pořadatele, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže;
 3. c) veškeré jeho osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou danou účelem jejich poskytnutí, nejdéle pak po dobu jednoho (1) roku po ukončení soutěže, resp. do odvolání souhlasu účastníkem soutěže, ledaže bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže;
 4. d) jeho osobní údaje mohou být v rozsahu a k účelům uvedeným v tomto článku 8. zpracovávány pro pořadatele i prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy, zejména prostřednictvím osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů;
 5. e) poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné a založené na tom, že účastník soutěže s poskytnutím a zpracováním osobních údajů souhlasí. Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je nicméně nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži, neboť pro její pořádání a zaslání výhry je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své osobních údaje v požadovaném rozsahu. Pokud účastník soutěže nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru;
 6. f) má právo požadovat od pořadatele potvrzení ohledně zpracování v tomto článku 8. uvedených osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu či doplnění, blokaci resp. omezení jejich zpracování nebo jejich likvidaci resp. vymazání, na přenositelnost údajů, jakož i právo podat stížnost přímo dozorovému úřadu (www.uoou.cz)
 7. g) osobní údaje budou zpracovávány v souladu s dotčenou právní úpravou, zejména shromažďovány v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávány pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. přičemž mohou být zpracovávány také automatizovaně, oprávněnými zaměstnanci pořadatele nebo jiných zpracovatelů a doručovateli, zejména společnosti Česká pošta s.p.;
 8. h) pořadatel nemá v úmyslu předat osobní údaje účastníků soutěže do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

8.2   Přihlášením se do soutěže dle bodu 4.2 těchto pravidel nebo hlasováním v soutěži účastník soutěže

 1. a) poskytuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pořadatelem jako správcem a dalšími osobami dle bodu 8.1 písm.d) pro účely uveřejňování jména a příjmení nebo obrazových, zvukových, obrazově zvukových záznamů týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele soutěže k propagaci facebookových soutěží vyhlašovaných pořadatelem, a to bezplatně a po dobu maximálně jednoho (1) roku od skončení soutěže, dále pro marketingové účely – nabízení produktů a služeb pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. jakož i spojování databází vytvořených pořadatelem pro shora uvedené účely, to vše v rozsahu údajů jméno, příjmení, e-mail a korespondenční adresa, telefon, a pokud soutěžní fotografie zachycuje podobiznu či projevy osobní povahy soutěžícího či jiných osob, poskytnutý souhlas dle tohoto článku 8. se vztahuje i na tyto osobní údaje s tím, že soutěžící v případě zachycení jiných osob garantuje pořadateli, že jejich souhlas ke zpracování osobních údajů dle tohoto článku 8. byl poskytnut;
 2. b) bere na vědomí, že pro zpracování jeho osobních údajů pro účely a v rozsahu údajů uvedených pod písm.a) tohoto bodu 8.2 je nutný jeho souhlas;
 3. c) bere na vědomí, že má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo na elektronicky na adresu dle bodu 8.4 tohoto článku 8. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Odvolání souhlasu nemá mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů uvedených zejména v bodu 8.1 těchto pravidel. Účastník soutěže má dále práva vyjmenovaná v bodu 8.1 písm.f).

8.3   Ostatní podmínky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů se řídí ustanoveními bodu 8.1 písm. c) až ch).

8.4  Pro dotazy a komunikaci týkající se práv účastníka soutěže ve vztahu k osobním údajům lze využít e-mailovou adresu: marketing@amenity.cz

 1. OSTATNÍ PODMÍNKY A USTANOVENÍ

9.1   Přihlášením se do soutěže dle bodu 4.2 vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a jejími podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

9.2  Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění webové stránce www.spindl.amenity.cz.

9.3   Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu.

9.4   Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

9.5   Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či zpoždění soutěžních promo kódů.

9.6   Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry.

9.7   Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

9.8   V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem se řídí právním řádem České republiky.

9.9 Úplné znění těchto pravidel je k dispozici na https://spindl.amenity.cz/velikonocni-soutez-pravidla.

V Praze dne 29.3.2021

Call Now Button